ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕಾರಿಡಾರು

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರು
ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕಾರಿಡಾರು
ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಗಿಡ ಮರ ಹಸಿರು
ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕಾರಿಡಾರು.

ಹರಿಯದಿದ್ದರೇನು ಗಿಡದ ನೆತ್ತರು
ಸುರಿಯುವದಿಲ್ಲವೇ ಕಣ್ಣೀರು
ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸು ರೈಲು
ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕೊರಲು.

ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು
ಮಾಡದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂದಕಾಳೂರು

We don’t want the corridor

Even money is not getting us water tankers
We don’t want the corridor
Let’s leave the plants and trees green
We don’t want the corridor.

If the plant’s blood flows
Won’t the tears flow too
Increase the buses and the rails
That’s our unified voice.

This is our Bengaluru
Don’t make this the land of baked beans.

Author Bio: Suresh Banakar is a part-time reader, reluctant office-goer and is trying to be a writer.

Translation by: Bhumika Anand is the Founder and Director of Bangalore Writers Workshop. She says, “All the errors in the translation are by the translator.”

Care about Bangalore city?
Comment. Like. Share. Spread the word.

Whether you call it Bengalooru, Bengaluru, Bangalore, or the Ooru – join us in our protest against the elevated corridor.

Urban projects that have been depleting Bengaluru’s green cover, have taken their toll, and the proposed elevated corridor is the worst of the lot. It would remove Cubbon Park from the map, along with 3,700 trees.

Sign the petition here.

About bangalorewritersworkshop

Bangalore Writers Workshop (BWW) is interested in fostering the creative mind, encouraging a community, and making writers aware of who they are as creators of text. Bangalore Writers Workshop is a unique, effective, and interactive method of bringing a group of writers together and allowing them to study the craft of writing while simultaneously receiving constructive feedback on their own work. BWW uses the workshop method. We run intensive creative writing workshops with small groups in Bangalore. Our groups are fuelled by passion and the creative energy of people with diverse life experiences. Find out more on our website. www. Bangalorewriters.com
This entry was posted in Saving Bangalore and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s